Sancions i Al·legacions

SANCIONS

GRUP A
GRUP B
GRUP C
GRUP D
GRUP E

AL·LEGACIONS

El termini per a presentar qualsevol al·legació és de 24 hores, un cop finalitzat el partit afectat. No s’admetran protestes en motius d’arbitratge.

Equip sol·licitant:

Delegat/da (equip sol·licitant):

Equip infractor:

Grup:

Motiu d'impugnació: